Top

Jogasutry Patandżalego w przekładzie Leona Cyborana

I. O samadhi, czyli skupieniu

 1. I nauczanie jogi
 2. Joga – powściągnięciem zjawisk świadomości
 3. Wtedy – stan widza w swojej naturze
 4. Lub ma naturę wspólną ze zjawiskiem
 5. Zjawiska – pięciorakie; uciążliwe i nieuciążliwe
 6. Miary poznawcze, wypaczenie, fantazjowanie, sen, przypomnienie
 7. Naoczność, poznanie rozumowe, przejęcie poznania-miarami poznawczymi
 8. Wypaczeniem – błędne poznanie nie oparte na naturze rzeczywistości
 9. Fantazjowanie – pozbawione rzeczywistości, będące następstwem poznania słów
 10. Sen – zjawiskiem z podporą pratjaji pustki
 11. Przypomnienie nie dopuszcza do zanikania przeżytego przedmiotu
 12. Powściągnięcie ich ćwiczeniem i bezpragnieniowością
 13. Ćwiczenie – dążeniem do stałości w nim
 14. Uprawiane długi czas, nieprzerwanie, ze skupioną uwagą – trwałym stopniem
 15. Uświadamianie panowania wolnej od pragnienia przedmiotu widzialnego i objawionego – bezpragnieniowością
 16. Wyższe od niej – niepragnienie gun mającej rozpoznanie puruszy
 17. W następstwie postaci myślenia, przenikania, błogości, stanu ‘jestem’ – z uświadomieniem
 18. Po ćwiczeniu z pratjają ustania, z resztką sanskar – inna
 19. Pratjaja naturalna – u bezcielesnych i rozpuszczonych w prakrti
 20. U innych w następstwie wiary, energii, pamiętliwości, skupienia i poznania prawdy
 21. U ostro-potężnych – bliskie
 22. Z powodu słabości, średniości i nadmierności – wyższy nawet od nich
 23. Lub przez skupianie się na Iśwarze
 24. Iśwara – szczególnością puruszy, nietknięty uciążliwościami, karmanem, owocowaniem, złożem
 25. W nim nieprzewyższalny zalążek wszechwiedzącego
 26. Mistrzem nawet pradawnych z powodu nieograniczenia czasem
 27. Jego nazwą – pranawa
 28. Powtarzanie jej i kontemplowanie jej znaczenia
 29. Przez to – zarówno dojście do wewnętrznego ‘ja’, jak i zanik przeszkód
 30. Choroba, otępienie, niezdecydowanie, nieskupianie się, brak energii, niepowściągliwośc, błędne poznanie, nieosiągnięcie stopnia, nieumocnienie się – oto przeszkody rozpraszające świadomość
 31. Cierpienie, złe samopoczucie, drżenie ciała, wdech i wydech – symptomami rozproszenia
 32. Dla usunięcia ich – ćwiczenie z jedną tattwą
 33. Przez pielęgnowanie życzliwości, współczucia, zadowolenia, tolerancji dla szczęścia, nieszczęścia, dobra i zła – oczyszczenie świadomości
 34. Lub przez wydychanie, wstrzymywanie prany
 35. Lub powstałe przeżycie unieruchamiające umysł
 36. Lub beztroskie, jaśniejące
 37. Lub świadomość pozbawiona pragnień jako przedmiot
 38. Lub z poznaniem majaku, snu jako podporą
 39. Lub przez kontemplację zgodnie z upodobaniem
 40. Od najmniejszego atomu do największej wielkości jej panowanie
 41. Z osłabionymi zjawiskami jak w kamieniu szlachetnym utkwienie w tym, zabarwienie się tym, czy jest to podmiot ujmowania, instrument ujmowania, czy przedmiot ujmowania – popadnięciem
 42. Spośród tych zmnieszane z fantazjami słowa, rzeczy i pojęcia – popadnięciem z myśleniem
 43. Po oczyszczeniu z przypomnień, jak gdyby pozbawione swojej natury, ujawniające samą tylko rzecz – bez myślenia
 44. Tym samym objaśnia się – z przenikaniem i bez przenikania mające przedmiot subtelny
 45. A przedmiotowość subtelna rozciąga się aż do alingi
 46. Te same – skupieniem z zalążkiem
 47. Po udoskonaleniu bez przenikania – czystość atmana
 48. W niej poznanie pełne prawdy
 49. Od poznania prawdy objawionej i rozumowej ma odmienny przedmiot z powodu szczególności rzeczy
 50. Zrodzona z niego sanskara krępuje inne sanskary
 51. Po powściągnięciu nawet tego, dzięki powściągnięciu wszystkiego – skupienie bez zalążka

 

II. O sadhanie, czyli drodze dojścia

 1. Asceza, medytacja, skupienie się na Iśwarze – krijajogą
 2. Dla wywołania skupienia i dla osłabienia uciążliwości
 3. Niewiedza, stan ‘jestem’, pragnienie, awersja, przywiązanie – uciązliwościami
 4. Niewiedza – glebą dla pozostałych: uśpionych, osłabionych, wyłączonych, czynnych
 5. Widzenie w nietrwałym, nieczystym, niewygodnym, bezjaźniowym trwałego, czystego, pomyślnego, jaźni – niewiedzą
 6. Pozorna jedność natury mocy widzostwa i widzenia – stanem ‘jestem’
 7. Pragnienie rodzi się w następstwie przyjemności
 8. Awersja rodzi się w następstwie przykrości
 9. Przywiązanie, płynące przez zabieganie o siebie, utrzymuje się nawet u wiedzącego
 10. Te subtelne usuwa się przez powrotną drogę rozwoju
 11. Ich zjawiska usuwa się kontemplacją
 12. Złoże karmana, mające korzeń w uciążliwościach, może dać o sobie znać w obecnym, przyszłym żywocie
 13. Gdy jest korzeń, to jest jego owocowanie jako wcielenie, okres życia, doznanie
 14. One – skutkami przyjemnymi, przykrymi w zależności od zasługi lub przewinienia
 15. Przez niewygody przemiany, udręki, sanskar i z powodu przeciwstawiania się zjawisk gun – wszystko tylko niewygodą dla rozpoznającego
 16. Przedmiotem usuwania – niewygoda przyszła
 17. Kontakt widza i przedmiotu widzenia – przyczyną przedmiotu usunięcia
 18. Przedmiot widzenia ma naturę przejrzystości, aktywności i stałości, tworzy naturę elementów i narządów psychicznych, służy dla doznawania i uwalniania
 19. Wisiesze, awisiesze, sama tylko linga i alinga są złożone z gun
 20. Widz – samym tylko widzostwem; chociaż czysty, patrzy na pratjaję
 21. Tylko dla niego istota przedmiotu widzenia
 22. Chociaż zniszczony, gdy ma służenie zakończone, nie zniszczony z powodu wspólności z innymi niż on
 23. Kontakt – przyczyną ujmowania natury mocy własności i właściciela
 24. Jego przyczyną – niewiedza
 25. Gdy jej nie ma, nie ma kontaktu – usunięcie – to jedyność widzostwa
 26. Niezmącone poznanie rozróżniające – środkiem do usunięcia
 27. Ma on siedmiorakie poznanie prawdy ustopniowane aż do kresu
 28. Przez wypełnienie członów dodatkowych jogi, gdy zaniknie nieczystość, nastaje światło poznania rozróżniającego
 29. Jamy, nijamy, asany, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana, samadhi – ośmioma członami dodatkowymi
 30. Niekrzywdzenie, prawda, niekradzenie, brahmaczarja, nieposiadanie – jamami
 31. Nie ograniczone kastą, miejscem, czasem, okolicznościami, na wszystkich stopniach – wielkim ślubem
 32. Oczyszczanie, zadowolenie, asceza, medytacje, skupienie się na iśwarze – to nijamy
 33. Gdy atakują słabości – wytwarzanie przeciwieństwa
 34. ‘Słabości – krzywdzenie itd. czynione, nakłanianie do nich, pochwalanie ich – następstwem żądzy, gniewu, zaslepienia; drobne, średnie,wielkie; bezkresnym ich owocem – cierpienie, niewiedza’ – oto stosowne przeciwdziałania
 35. Po ugruntowaniu się w niekrzywdzeniu w jego obecności ustaje wrogość
 36. Po umocnieniu się w prawdzie – zależność czynów i skutków
 37. Po ugruntowaniu się w niekradzeniu zbliżają się wszelkie klejnoty
 38. Po ugruntowaniu się w brahmaczarji – osiągnięcie mocy
 39. Gdy trwa w nieposiadaniu, poznaje intuicyjnie stany wcieleń
 40. Przez oczyszczanie – ‘unikanie’ własnego ciała i niełączenie się z innymi
 41. Czystość sattwy, pogoda umysłu, jednolitość, zwycięstwo nad narządami psychicznymi i zdolność widzenia atmana
 42. Przez zadowolenie – osiągnięcie nieprzewyższalnego szczęścia
 43. Moc nadludzka nad ciałem i narządami psychicznymi – na skutek zniknięcia nieczystości – dzięki ascezie
 44. Moc nadludzka ze skupienia – dzięki skupieniu się na Iśwarze
 45. Asana – nieruchoma i wygodna
 46. Wraz z rozluźnieniem napięcia, połączeniem się z nieskończonym
 47. Dzięki temu nie atakują pary przeciwieństw
 48. Gdy to jest, przerywanie biegu wdechu i wydechu – pranajamą
 49. Ma stany: zewnętrzny, wewnętrzny, stłumiony; ćwiczona miejscem, czasem, liczbą; długotrwała, subtelna
 50. Czwarta – przekraczająca przedmiot zewnętrznego i wewnętrznego
 51. Przez to znika zasłona przejrzystości
 52. I zdolność umysłu do dharan
 53. Gdy narządy psychiczne po oddzieleniu się od swoich przedmiotów niejako naśladują właściwą naturę świadomości – to pratjahara
 54. Przez to najwyższe opanowanie narządów psychicznych

 

III.O wibhuti, czyli jogicznych mocach

 1. Związanie świadomości z miejscem – dharaną
 2. W tym jednostajność pratjaji – dhjaną
 3. Ta sama mająca jaśnienie samej tylko rzeczy, jak gdyby pozbawiona swojej natury – samadhi
 4. Trójka w jednym – sanjamą
 5. Przez opanowanie jej światło poznania prawdy
 6. Zastosowanie jej na stopniach
 7. Trójka – wewnętrznym członem dodatkowym w porównaniu z poprzednimi
 8. Nawet ona – zewnętrznym członem dodatkowym dla bez zalążka
 9. Pokonanie i powstanie sanskar wyłaniania i powściągnięcia – przemianą powściągnięcia inherentną świadomości w momencie powściągnięcia
 10. Jej potok wyciszony od sanskary
 11. Zanik i powstanie stanu wszechsłużenia i jednolitości – przemianą skupienia świadomości
 12. W nim zaś jednakowa pratjaja uciszona i powstała – przemianą jednolitości świadomości
 13. Przez to objaśnia się przemianę cech, oznak czasowych i stanów w elementach i narządach psychicznych
 14. Wyciszonym, powstałym i nieokreślonym cechom towarzyszy posiadacz cech
 15. Odmiennośc następstw – przyczyną odmienności przemian
 16. Sanjamą na trójce przemian – poznanie przeszłości i przyszłości
 17. Zmnieszanie słowa, znaczenia i pratjaji przez [błędne] utożsamianie jednych z drugimi; przez sanjamę na rozdzieleniu tego – poznanie mowy wszelkich istot
 18. Przez unaocznienie sanskary – poznanie poprzednich wcieleń
 19. Pratjaji – poznanie cudzej świadomości
 20. A nie z podporą, bo nie ma ono występowania przedmiotu
 21. Przez sanjamę na postaci ciała, po stłumieniu jego mocy jako przedmiotu ujmowania, po oddzieleniu ujawniania dla oka – zniknięcie
 22. Karman natychmiastowy i powolny; przez sanjamę na nim – poznanie kresu życia, lub z omenów
 23. Na życzliwości itp. – potęgi
 24. Na siłach siły słonia – itd.
 25. Przez skierowanie światła przejawu – poznanie subtelnego, ukrytego, oddalonego
 26. Poznanie wszechświata przez sanjamę na słońcu
 27. Na księżycu – poznanie ładu gwiazd
 28. Na gwieździe polarnej – poznanie ich ruchu
 29. Na ośrodku pępkowym – poznanie ładu ciała
 30. Na studzience gardła – ustanie głodu i pragnienia
 31. Na nadi żółwiej – stałość
 32. Na świetle głowy – widzenie siddhów
 33. Lub od przejaśnienia – wszystko
 34. Na sercu – wgląd w świadomość
 35. Sattwy i puruszy absolutnie niezmieszanych wspólna pratjaja – doznaniem, bo służy komuś drugiemu; przez sanjamę służąca sobie poznanie puruszy
 36. Stąd rodzą się: przejaśnienie, słyszenie, czucie, widzenie, smakowanie i powonienie
 37. One w skupieniu – szkodliwym dodatkiem, w wyłonieniu – mocami
 38. Przez rozluźnienie przyczyny związania i doświadczenie przejścia – wejście świadomości w inne ciało
 39. Od pokonania udany – nieprzyleganie do wody, błota, kolców itp. oraz wyjście
 40. Od pokonania samany – ogień
 41. Przez sanjamę na związku przestrzeni z narządem słuchu – boska władza słyszenia
 42. Przez sanjamę na związku ciała i przestrzeni i przez popadnięcie w stan lekki jak bawełna – poruszanie się w przestrzeni
 43. Zjawisko sztuczne na zewnątrz – wielka bezcielesność; od niej – zanik przysłony przejrzystośći
 44. Przez sanjamę na grubym, właściwej naturze,subtelnym, inherencji i celowości – pokonanie żywiołów
 45. Stąd pojawienie się atomizacji itd., doskonałośc ciała i nieprzeszkadzanie ich cech
 46. Uroda, wdzięk, siła, diamentowa zwartość – doskonałością ciała
 47. Przez sanjamę na ujmowaniu, właściwej naturze, stanie ‘jestem’, inherencji i celowości – pokonanie narządów psychicznych
 48. Stąd – szybkość umysłu, stan bez narządów i pokonanie pradhany
 49. Samo tylko rozpoznanie odmienności puruszy i sattwy ma zwierzchnictwo nad wszystkimi stanami i podmiotowość wszechpoznania
 50. Przez nielgnięcie nawet do tego, po zaniku zalążka błędu – kajwalia
 51. Przy zapraszaniu przez wzniosłych – nietworzenie lgnięcia i pychy z obawy nie życzonego sobie ponownego przylgnięcia
 52. Przez sanjamę na momencie i jego następstwie – poznanie zrodzone z rozróżniania
 53. Od tego postrzeganie ekwiwalencji, dzięki nieograniczeniu odmienności rodzajem, oznaką i miejscem
 54. To poznanie zrodzone z rozróżniania – wyzwalające, ma wszechprzedmiot, ma przedmiot na wszelki sposób i jednocześnie
 55. Gdy jednakowość czystości sattwy i puruszy – to jedyność

 

IV.O kajwali, czyli absolutnej wolności

 1. Moce powstałe przez urodzenie się, leki , zaklęcia, ascezę i skupienie
 2. Przemiana w inny rodzaj – przez wylew pierwiastków twórczych
 3. Przyczyna wywoławcza – nie poruszająca pierwiastki twórcze, ale od niej przerwanie przeszkody, jak rolnik
 4. Świadomości wytworzone z samej tylko świadomośći ‘jestem’
 5. Przy zróżnicowaniu przejawu jedna świadomość porusza liczne
 6. Spośród nich złożona z kontemplacji – bez złoża
 7. Karman jogina – ani jasny, ani ciemny, trojaki – innych
 8. Od niego przejaw wasan takich, które odpowiadają jego owocowaniu
 9. Chociaż poprzedzielanych rodzajem wcieleń, miejscem i czasem – bezpośrednie następstwo przypomnień i sanskar z powodu jednorodności
 10. A ich bezpoczątkowość – z powodu wieczności pragnienia
 11. Z powodu łącznego wyznaczania przez przyczynę, skutek, złożę i podporę świadomościową, gdy tych brak – brak ich
 12. Przeszłe i przyszłe z własnej natury jest – z powodu różnicy form czasowych i cech
 13. Te zjawione i subtelne mają naturę gun
 14. Od pojedynczości(jedności) przemiany – realność rzeczy(wistości)
 15. Z powodu zróżnicowania świadomości przy tożsamości rzeczy, drogi tych dwu – oddzielnie
 16. A rzecz nie jest zależna od pojedyńczej świadomości, bo nie byłaby dla niej źródłem poznania; wtedy co by to było?
 17. Zależnie od zabarwienia się nią świadomości – rzecz poznawana, lub nie poznawana
 18. Zawsze są poznawane zjawiska świadomości – z powodu nieprzemienialności puruszy, ich pana
 19. Nie jest ona samoświetlna z powodu bycia przedmiotem widzenia
 20. A nieujmowanie obu w jednej chwili
 21. Jako przemiot widzenia innej świadomości – nadmierne związanie intuicyjnej świadomośći z intuicyjną świadomością i pomieszanie przypomnień
 22. Od podmiotu uświadomienia, nie ulegającego zmnieszaniu – po popadnięciu w jego postać – doznanie swojej intuicyjnej świadomośći
 23. Świadomość zabarwiona widzem i przedmiotem widzenia ma wszechrzecz
 24. Chociaż ona pstrokata od niezliczonych wasan, służy dla innego – z powodu tworzenia kombinacji
 25. U widzącego szczególnego – ustanie wytwarzania stanu atmana
 26. Wtedy świadomość, skłonna do rozróżniania, przybliża kajwalię
 27. W szczelinach tego – inne pratjaje, z sanskar
 28. Porzucenie ich – mówiło się – jako uciążliwości
 29. U obojętnego nawet wobec ‘wielkiej kontemplacji’ od rozpoznania rozróżniającego w najwyższym stopniu – skupienie ‘spłukiwacz cech’
 30. Od niego – zanik uciążliwości i karmana
 31. Wtedy, od wieczności poznania pozbawionego wszelkiej przysłony i zamącenia, ma przedmiot poznania nikły
 32. Potem – zakończenie następstwa przemian gun, mających służenie zakończone
 33. Następstwo, zasadzające się na momentach, jest ujmowalne aż do kresu przemian
 34. Przeciwrozwój gun, pustych dla puruszy – to jedyność, lub moc podmiotu świadomości utrzymująca się w swojej naturze

 

Źródło Leon Cyboran ‘Klasyczna joga indyjska’ PWN, Warszawa 1986

joga_admin