Top

Regulamin Joga Centrum Adama Bielewicza

§ 1. Karnety i opłaty
 
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart systemów partnerskich: Multisport (Benefit Systems), Fitprofit (Vanity Style) PZU Sport oraz Medicover Sport.
 2. Korzystanie z kart systemów partnerskich odbywa się zgodnie z regulaminami tych kart. W szczególności konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz uiszczenie dopłaty.
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Niewykorzystane wejścia z abonamentu ilościowego (karnet na 4, 6, 8, 10 lub 00 wejść) nie przechodzą na kolejny okres. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 4. Opłata za pojedyncze zajęcia oraz jednorazowe użycie karty systemów partnerskich upoważnia do udziału w 1 zajęciach.
 5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 6. Karnet zamknięty jest ważny tylko na zajęcia, na które został wykupiony (np. kurs 8 kroków). Wszystkie karnety są imienne. Joga Centrum ma prawo sprawdzić tożsamość osoby korzystającej z karnetu. W przypadku skorzystania z karnetu przez osobę do tego nie uprawnioną karnet zostanie unieważniony.
 7. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 9. Ceny i rodzaje karnetów zgodne są z obowiązującym cennikiem https://joga.net.pl/oplaty/

 §2. Korzystanie z usług

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
  a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
  b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
  c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
  d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali.
 2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny uczestniczyć w całych zajęciach – rozpoczynać je punktualnie oraz brać udział do samego końca zajęć.
 3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan jogi bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 5. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć w wykonywaniu ćwiczeń, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego w sposób przez niego podany. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach, w których może dojść do kolizji między uczestnikami (stanie na rękach, stanie na głowie).
 6. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 7. Klient zobowiązany jest:
  a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
  b) do zachowania ciszy w szatniach i na sali ćwiczeń.
  c) do przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: wentylacja, system grzewczy, sprzęt audio itp.
  d) do zabrania ze sobą na salę wszystkich wartościowych przedmiotów. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni oraz za prywatne maty pozostawione na półkach na sali, Joga Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
  e) do wyciszenia dzwonka i wibracji lub wyłączenia telefonu zabieranego na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
  f)  do odłożenia używanego sprzętu w przeznaczone do tego miejsce po ukończeniu zajęć.
  g) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
  h) niespożywania alkoholu, niepalenia na terenie szkoły.

 §3. Zdrowie

 1. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi ( w szczególności dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, nadciśnienie, choroby serca, duże wady wzroku, niedawno przebyte operacje, aktualne kontuzje) zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, chorych miejsc). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
 5. Kobiety w czasie ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi. W czasie ciąży oraz menstruacji nie powinny wykonywać pozycji odwróconych, wyczerpujących, napinających i ściskających brzuch. Zalecane pozycje podaje nauczyciel w czasie zajęć. Są one też uczone na grupie kobiecej i łagodnej oraz dostępne na ulotce w recepcji i książkach dostępnych w Joga Centrum.
 6. Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 2 godziny po dużym posiłku.

 §4. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi lub przesyłane drogą mailową na adres manager@joga.net.pl
 2. Joga Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad Regulaminu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz zasad współżycia społecznego upoważnia Joga Centrum do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Osoba, która uczestniczy w zajęciach, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 
 3. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za wstęp.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.